ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
DOL Portal

ระบบภูมิสารสนเทศ
สำหรับการเผยแพร่ข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการของกรมที่ดิน

DOL Landsstate

ระบบระบุตำแหน่ง
สำหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อการรังวัดของกรมที่ดิน

DOL Portal

ระบบสืบค้น
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
ประเภทที่สาธารณประโยชน์

DOL Portal

ระบบแสดงผลข้อมูลที่ดินของรัฐ
ตามมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ (กมร.)

DOL Portal

ระบบสนับสนุนการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช.
คณะอนุกรรมการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ

DOL Portal

ระบบงานในอนาคตของศูนย์ข้อมูลฯ

กรมที่ดิน